FRIVILLIGRÅDET

Mere frivilighed - til gavn for sårbare og udsatte mennesker

I Frivilligrådet arbejder vi for et samfund, hvor flere borgere engagerer sig i en frivillig indsats, der kommer mennesker i sårbare og udsatte situationer til gavn.

I Danmark tager vi os af hinanden. Vi er noget for hinanden, og vi giver en hånd til udsatte eller sårbare borgere. Menneske til menneske og i fællesskaber. Det er nogle af de stærkeste værdier, vores samfund er bygget på. Og noget af det dyrebareste, vi har. Værdierne er opbygget igennem generationer og er blevet manifesteret i en stærk velfærdsstat - og i et sprudlende civilsamfund. Danmark ville ikke være det samme uden de mange frivillige. Fra julemærkehjem og genbrugsbutikker til væresteder og kvindekrisecentre har frivillige været med til at skabe et Danmark, hvor man engagerer sig og er noget for hinanden.

Der er hårdt brug for den frivillige sociale sektor i disse år. Aldrig før har så mange danskere givet udtryk for, at de føler sig ensomme og socialt isolerede. Flere og flere kæmper med mentale problemer. Stadigt flere danskere opfatter sig selv som udsatte. De problemer skal der tages hånd om, hvis vi vil bevare et samfund, der hænger sammen.

Det er en opgave, der ikke kun kan løses i velfærdssamfundets institutioner. Det er komplekse problemer, der kræver, at vi samarbejder på tværs af sektorerne. De frivillige kan noget andet, end det offentlige. De frivillige kan bl.a. tilbyde et mere ligeværdigt forhold til borgeren. Når man ikke er en del af et myndighedssystem, som registrerer og sanktionerer, tør brugerne åbne sig mere op og kan få større værdi af den menneskelige relation. Mange frivillige organisationer kan også tilbyde et fællesskab til sårbare og udsatte, der har svært ved at finde fællesskaber andre steder.

Frivilligrådet er sat i verden for at bidrage til, at alle de mange frivillige, der gør en forskel for sårbare og mennesker har de bedst mulige betingelser og vilkår. Rådet arbejder for, at den frivillige sociale sektor kan vokse sig større og stærkere – sådan at flere sårbare og udsatte kan få hjælp. Det gør rådet blandt andet ved at kæmpe for, at det ikke er for besværligt og bureaukratisk tungt at være en frivillig organisation, og at der er ordentlig finansiering til sektoren.

Frivilligrådet står vagt om de frivilliges vilkår og betingelser, og råber højt, når vilkårene forringes, eller der er brug for nye tiltag. Frivilligrådet kommer med forslag og bidrager til løsningen, hvis der er behov for det. 

Frivilligrådets opgaver er:

 • Vi rådgiver socialministeren og Folketinget i spørgsmål om den frivillige sociale sektor.

 • Vi gør politikere opmærksomme på lovgivning, der er uhensigtsmæssig for frivillige. Og vi kommer med forslag til, hvordan rammerne kan forbedres.

 • Vi sætter aktuelle spørgsmål om frivillighed til debat. 

 • Vi følger udviklingen på det frivillige sociale område og bruger vores viden til at forbedre forholdene for frivillige.

 • Vi synliggør den værdi, som frivillighed skaber, og fjerner barrierer for det frivillige engagement, så frivilligheden fortsat kan blomstre i Danmark.

 • Vi arbejder for at flere danskere engagerer sig i den frivillige sociale indsats.

 
 

FAKTA OM FRIVILLIGRÅDET

Frivilligrådet er et statsligt råd. Vi er uafhængige og rådgiver social- og indenrigsministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer

 • Rådets formand er Mads Roke Clausen.

 • Rådet er nedsat for en fireårig periode fra 2018 - 2021.

 • Rådet mødes fire gange om året.

 • Rådet har 12 medlemmer, hvoraf ministeren har udpeget formanden og et medlem, KL og FriSe har hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de to kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet.

Rådet er repræsenteret i:

 • Bestyrelsen for Center for frivilligt socialt arbejde.

 • Uddannelsesudvalget for Institut for Socialrådgiveruddannelse og tilknyttet socialfaglig videreuddannelse i Københavns Professionshøjskole.

 
 

Frivilligrådets samarbejdspartnere

Frivilligrådets samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er nationalt videnscenter på frivilligområdet i Danmark. Centrets hovedopgave er at bygge bro mellem viden og praksis på tværs af den frivillige sociale sektor og udbyde en række relevante tilbud til frivillige, frivillige sociale foreninger og kommunale aktører. Centret understøtter således den frivillige indsats på velfærdsområdet.

I Frivilligrådets arbejde som politikudvikler og strategisk rådgiver for regering og Folketing, bidrager Center for Frivilligt Socialt Arbejde løbende med viden og praksiserfaring fra deres brede kontaktflade, netværk, udviklingsopgaver og internationale samarbejde. Rådet og sekretariatet anvender løbende data og viden fra blandt andet Frivilligrapporten, som centret udgiver hver andet år.

Vi henviser til centret, når forskere, medier og andre efterspørger viden om fx:

 • Love og regler vedrørende frivillig indsats og frivilligt arbejde.
 • Eksempler og cases på frivillig indsats i relation til forskellige velfærdsudfordringer.
 • Konkret praksisviden fra civilsamfundets samspil med andre aktører, herunder med kommunale aktører.
 • Kommunale politikker og initiativer om frivillighed og medborgerskab.
 • Offentlige tilskudsmuligheder.
 • Love, regler og good practice vedrørende frivillige foreninger herunder spørgsmål vedrørende udarbejdelse af vedtægter, samarbejdsaftaler og ledelse af frivillige samt frivilligpolitikker.
 • Kurser og kompetencetilbud målrettet ansatte og frivillige i foreninger, kommuner, regioner mv. i forhold til fx interne konflikter.


Frivilligrådet er repræsenteret med to medlemmer i centrets bestyrelse med henblik på at sikre sammenhæng mellem rådet og centret.

Centrets faglige nyhedsbrev giver et bredt indblik i tendenser, viden og målrettede tilbud til alle, der beskæftiger sig med det frivillige sociale område.


 

ÅRSrapporter

Frivilligrådet udgiver hvert år en årsrapport med præsentation af faglige resultater og økonomi.

Klik på nedenstående links for at læse rapporterne.


 

Frivilligrådets vedtægter

Frivilligrådet fik nye vedtægter i 2018.


 

Frivilligrådets persondatapolitik