FRIVILLIGRÅDET

er historien om de engagerede danskere

Danmark ville ikke være det samme uden de mange frivillige. 40 procent af befolkningen er frivilligt engageret. Fra fodboldklubber til julemærkehjem, genbrugsbutikker, væresteder, kvindekrisecentre og borgergrupper har frivillige været med til at skabe et Danmark, hvor man engagerer sig og er noget for hinanden.

Frivilligrådet arbejder for, at engagerede danskere får rammerne til at gøre en forskel. Vi gør politikere opmærksomme på lovgivning, der er uhensigtsmæssig for frivillige. Vi kommer med forslag til bedre finansieringsforhold for den frivillige verden. Vi sætter aktuelle spørgsmål om frivillighed til debat.

Vi forstærker den frivillige verdens stemme – både den store professionelle forening, og gruppen, der mødes i baggården om en fælles aktivitet. Vi følger udviklingen på det frivillige sociale område og bruger vores viden til at forbedre forholdene for frivillige. Vi synliggør den værdi, som frivillighed skaber, og fjerner barrierer for det frivillige engagement, så frivilligheden fortsat kan blomstre i Danmark.

Vi tror på, at styrket frivillighed, styrker samfundet. Foreninger er en del af vores demokrati og spiller ofte en vigtig rolle som talerør og fortalere for grupper, der ellers ikke ville komme til orde. Frivillighed skaber betydningsfulde fællesskaber, medborgerskab og deltagelse.

 
 

FAKTA OM FRIVILLIGRÅDET

Frivilligrådet er et statsligt råd. Vi er uafhængige og rådgiver børne- og socialministeren og Folketinget om den frivillige sektors rolle og indsats i forhold til sociale udfordringer

 • Rådets formand er Mads Roke Clausen.

 • Rådet er nedsat for en fireårig periode fra 2018 - 2021.
 • Rådet mødes fire gange om året.
 • Rådet har 12 medlemmer, hvoraf ministeren har udpeget formanden og et medlem, KL og FriSe har hver indstillet et medlem. De øvrige otte pladser er blevet besat efter et direkte valg, hvor 110 frivillige organisationer og foreninger har kunnet stemme på de to kandidater, de ønskede repræsenteret i rådet.

Rådet er repræsenteret i:

 • Bestyrelsen for Center for frivilligt socialt arbejde.
 • Den Sociale Højskoles Uddannelsesudvalg for socialrådgiveruddannelsen og tilknyttede efter- og videreuddannelser.
 
 

Frivilligrådets samarbejdspartnere

Frivilligrådets samarbejde med Center for Frivilligt Socialt Arbejde

Center for Frivilligt Socialt Arbejde er nationalt videnscenter på frivilligområdet i Danmark. Centrets hovedopgave er at bygge bro mellem viden og praksis på tværs af den frivillige sociale sektor og udbyde en række relevante tilbud til frivillige, frivillige sociale foreninger og kommunale aktører. Centret understøtter således den frivillige indsats på velfærdsområdet.

I Frivilligrådets arbejde som politikudvikler og strategisk rådgiver for regering og Folketing, bidrager Center for Frivilligt Socialt Arbejde løbende med viden og praksiserfaring fra deres brede kontaktflade, netværk, udviklingsopgaver og internationale samarbejde. Rådet og sekretariatet anvender løbende data og viden fra blandt andet Frivilligrapporten, som centret udgiver hver andet år.

Vi henviser til centret, når forskere, medier og andre efterspørger viden om fx:

 • Love og regler vedrørende frivillig indsats og frivilligt arbejde.
 • Eksempler og cases på frivillig indsats i relation til forskellige velfærdsudfordringer.
 • Konkret praksisviden fra civilsamfundets samspil med andre aktører, herunder med kommunale aktører.
 • Kommunale politikker og initiativer om frivillighed og medborgerskab.
 • Offentlige tilskudsmuligheder.
 • Love, regler og good practice vedrørende frivillige foreninger herunder spørgsmål vedrørende udarbejdelse af vedtægter, samarbejdsaftaler og ledelse af frivillige samt frivilligpolitikker.
 • Kurser og kompetencetilbud målrettet ansatte og frivillige i foreninger, kommuner, regioner mv. i forhold til fx interne konflikter.


Frivilligrådet er repræsenteret med to medlemmer i centrets bestyrelse med henblik på at sikre sammenhæng mellem rådet og centret.

Centrets faglige nyhedsbrev giver et bredt indblik i tendenser, viden og målrettede tilbud til alle, der beskæftiger sig med det frivillige sociale område.


 

Frivilligrådets vedtægter

Frivilligrådet fik nye vedtægter i 2018.


 

ÅRSrapporter

Frivilligrådet udgiver hvert år en årsrapport med præsentation af faglige resultater og økonomi.

Klik på nedenstående links for at læse rapporterne.