Høringssvar LOTFRI

Høringssvar om bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Frivilligrådet har sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde (CFSA) afgivet høringssvar om bekendtgørelse om ansøgningspuljen til landsdækkende frivillige sociale organisationer.

Bekendtgørelsen har konsekvenser for valg af Frivilligrådet.
En ændring af de grundlæggende kriterier for tildeling af LOTFRI midler og deraf følgende ændring af puljemodtagere vil have betydning for, hvilke landsdækkende organisationer der er valgbare og stemmeberettigede til Frivilligrådet.

Konkret vil de ændrede tildelingskriterier betyde, at fx Mødrehjælpen, KFUM’s Sociale Arbejde, We-Shelter, Fonden for Socialt Ansvar og Home-Start frem over ikke vil leve op til ansøgningspuljens kriterier og derved ikke være valgbare og stemmeberettigede til Frivilligrådet.

Bekendtgørelsen har konsekvenser for modtagerkreds og udvikling af nye beslutnings- og medlemsskabsmodeller.
Konkret indeholder bekendtgørelsen under § 9 en beskrivelse af, at frivillige sociale organisationer fremover skal leve op til otte bestemmelser i deres vedtægter for at kunne modtage midler fra puljen.

Til ændringerne har Frivilligrådet og CFSA følgende bemærkninger:

Kravene i § 9 pkt. 4) ”generalforsamling” og pkt. 6) ”betingelser for medlemskab” vil udelukke en række landsdækkende frivillige sociale organisationer, hvor bestyrelsen på nuværende tidspunkt udpeges via andre fora og kanaler, end de i bekendtgørelsen beskrevne. Desuden vil de nævnte betingelser kunne være barriere for igangsættelse af nye beslutnings- og medlemsskabsmodeller blandt organisationer, fordi en ændring kan have som konsekvens, at organisationerne kan miste deres tilskud.

Endelig vil de landsdækkende sociale organisationer, der er organiseret som en fond eller selvejende institution, hvor der er en udpeget ledelse og ikke afholdes generalforsamling, fremover ikke have mulighed for at modtage midler fra puljen, uagtet at deres formål er socialt.

Det er derfor Frivilligrådet og CFSA’s anbefaling, at pkt. 4 og pkt. 6 under § 9 fjernes fra bekendtgørelsen, og at Socialstyrelsen indleder en dialog med Frivilligrådet og CFSA om ændringerne.

Se hele høringssvaret

Seneste NytKaspar