Udgivelser

Integration - Hvilken rolle kan civilsamfundet spille? 12 lokale historier til inspiration

Frivilligrådet og Rådet for Etniske Minoriteter har i løbet af foråret 2016 været rundt på en Frivilligheds- og Integrationskaravane i alle landets regioner for at mødes med engagerede borgere og tale om hvordan civilsamfundets potentiale kan udfoldes i forbindelse med integration af nyankomne flygtninge. På hver af møderne holdt to lokale aktører oplæg om deres konkrete erfaringer. Vi har samlet de lokale historier her til inspiration.

juli, 2016

Rapport om folkebiblioteker og frivillighed

Hvilke potentialer for deltagelse ligger der i folkebibliotekernes frivilligindsats? Hvilke muligheder ligger der i at sætte folkebibliotekerne mere i spil i den frivillige sociale indsats? Og hvordan sikres en udvikling, hvor de gode eksempler formidles og udvikles mellem områder og sektorer?

september, 2015

Loop - et spil til samskabelse

Frivilligrådets spil Loop giver konkrete redskaber til samskabelse. Spillet kan bruges af alle, der gerne vil samarbejde på tværs af områder og sektorer og som ønsker at lægge vægt på processen og på at udnytte ressourcer og viden optimalt.

december, 2014

Et magasin om samskabelse - Inspiration til velfærdsmagere

I "Et magasin om samskabelse" reflekterer både Frivilligrådet og andre aktører over begrebet samskabelse. Magasinet indeholder interview og indlæg fra aktører, der arbejder med samskabelse i hverdagen, samt en række konkrete eksempler på samskabelsesprojekter. Pris: 30 kr. + fragt.

november, 2013

Gode rammer for samskabelse

Pjecen Gode rammer for samskabelse samler op på 5 workshops om samskabelse på Frivilligrådets årsmøde 2012 "Sammen om bedre velfærd". De 5 workshops rettede ved hjælp af 5 cases fokus mod samskabelse inden for områderne sundhed og forebyggelse, socialt udsatte, beskæftigelse, uddannelse og det boligsociale.

juli, 2013

Sammen om bedre velfærd

Frivilligrådets strategi 2012 -2015: Med strategien "Sammen om bedre velfærd" ønsker Frivilligrådet at sætte en ny velfærdsdagsorden. Frivilligrådet vil arbejde for, at det offentlige, erhvervslivet og civilsamfundet i højere grad skaber velfærd sammen.

november, 2012

Frivillig Fredag - Slip frivilligheden løs!

Opsamling på afviklingen af den første nationale frivillighedsdag i Danmark.

februar, 2012

En velfærdsstafet fra Frivilligrådet 2008 - 2012

Tanker om velfærd sammen med borgerne

januar, 2012

Første forrygende Frivillig Fredag

Inspirationshæfte med ideer fra 2011

februar, 2011

Frivilligrådets forskningsoplæg

Frivilligrådet har udarbejdet et oplæg til et forskningsprogram. Regeringen vil bl.a. tage afsæt heri i det videre arbejde med et forskningsprogram, der skal skabe mere viden om den frivillige indsats, der er et af de initiativer regeringen fremlagde i den Nationale Civilsamfundsstrategi, der blev offentliggjort d. 8. oktober 2010.

oktober, 2010

Et stærkt velfærdssamfund skal skabes sammen med borgerne! Reformoplæg fra Frivilligrådet

Med sit reformoplæg vil Frivilligrådet derfor arbejde for, at medborgerskab og tillid bliver omdrejningspunktet for, hvordan vi fremover fastholder og udvikler vores velfærdssamfund. Målet er, at den frivillige verden, det offentlige, erhvervslivet og arbejdsmarkedets parter sammen og hver især skaber rammer for medborgerskabet, så vi som beboere, kolleger, ansatte, frivillige osv. kan deltage i fællesskabet, være med til at udvikle samfundet og omsætte de gode idéer til virkelighed.

april, 2010

At følge et godt Råd - pixiudgave

- Inspiration fra en case-undersøgelse af frivilligrådenes arbejde i fire kommuner I udgivelsen fortælles om fire meget forskellige frivilligråd fra fire lige så forskellige kommuner. Der fortælles om frivilligrådenes historik og om deres roller og opgaver. Denne udgivelse er en pixiudgave af rapporten At følge et godt råd. December 2009 Hent: At følge et godt råd - pixiudgaven

december, 2009

Samarbejde og netværksdannelse på tværs af foreninger og etnicitet

Formålet med denne folder er at videregive erfaringerne fra projekt Frivilligt socialt arbejde i mange farver til andre, der vil arbejde med at udvikle mangfoldigheden i foreningslivet og det tværetniske lokale samarbejde mellem foreningerne. I folderen fortælles bl.a. om projektets erfaringer med rollemodeller, foreningsmøder og samarbejde mellem foreninger.

april, 2009

At følge et godt Råd

På baggrund af egne anbefalinger fra 2007, undersøger rapporten hvordan et formelt, reelt og gennemskueligt lokalt samarbejde ser ud i virkelighedens verden. Næstved, Syddjurs, Odense og Hjørring er i fokus, og her finder undersøgelsen en masse uventede faktorer, som påvirker samarbejdet, og ikke mindst opdager vi fire spændende varianter af frivilligråd, som nemt kan bruges til inspiration andre steder. Rapporten findes også i en pixiudgave, som er tilgængelig her på hjemmesiden - se ovenfor.

april, 2009

Værktøjskasse: Frivilligt socialt arbejde i mange farver

Værktøjskassen indeholder information og idéer, som skal styrke foreningernes organisering, samarbejde og mangfoldighed. Den indeholder bl.a. en vejledning til, hvordan man danner en forening, hvad bestyrelsesarbejde indebærer og et udkast til standardvedtægter. I værktøjskassen kan man også få gode råd til, hvordan man får kontakt til nye frivillige med etnisk minoritetsbaggrund.

juli, 2008

Frivillig sociale organisationers rolle i fremtidens velfærdssamfund - en udgangsbøn.

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde slutter sin første udpegningsperiode pr. 31. marts 2008. Dette papir er en overlevering til det nye Råd. Papiret giver en samlet oversigt over, hvor Rådet ser den frivillige sociale verden anno 2008, samt hvor Rådet vil pege på behov for indsatser og opmærksomhedspunkter for arbejdet i den kommende råd.

marts, 2008

Ledelse i frivillige sociale foreninger - debatoplæg

Med dette debatoplæg ønsker Rådet at sætte ledelse i frivillige sociale foreninger, og hvad god foreningsledelse omfatter, til debat.

marts, 2008

Beretning 2004-2006

Beretningen redegør for Rådets overvejelser og initiativer omkring den frivillige verden. Efter hvert afsnit kan man finde en række anbefalinger fra Rådet, som forhåbentlig vil blive inddraget i debatten, om hvor velfærdssamfundet skal bevæge sig hen og hvordan.

april, 2007

Det gode lokale samarbejde

- anbefalinger til et godt samarbejde mellem kommuner og frivillige sociale organisationer Det er Rådets håb, at mange lokalt vil finde inspiration til at etablere, styrke og udvikle samarbejde, og at anbefalingerne til et godt samarbejde kan bidrage til en debat af mulighederne for et styrket samarbejde.

februar, 2007

Læg det frivillige sociale arbejde på nettet

- det kræver så lidt, men betyder så meget. Information om kommunens støtte til frivilligt socialt arbejde bør findes på kommunes hjemmeside. Pt. er det 50% af de nye kommuner, som har kommunernes frivilligpolitik, kontaktoplysninger i kommunens, ansøgningsskema og kriterier for tildeling af økonomisk støtte liggende. Desuden har en del kommuner lagt en liste over de frivillige sociale organisationer og foreninger i kommunen ud på deres hjemmeside. Få gode ideer og inspiration fra folderen. Februar 2007

februar, 2007

Opfølgning på Årsmøde 2006 – den mangfoldige frivillige eller manglen på en stereotyp

Hvorfor arbejder en ung mand som frivillig i stedet for at tage et studiejob? Hvad motiverer en erhvervsmand til at arbejde frivilligt? Hvad får etniske minoriteter til at engagere sig? Og kan det at arbejde som frivillig være et bevidst valg om en aktiv pensionisttilværelse? Disse 4 stemmer gav deres input på Rådets Årsmøde den 27. sep. 2006.

december, 2006

Det gode samarbejde med frivillige sociale organisationer

– en undersøgelse af danske kommuners samarbejde med frivillige sociale organisationer Rådet sætter med denne rapport fokus på samarbejdet mellem kommunerne og de frivillige sociale organisationer, hvor et tæt samarbejde er frugtbart for begge parter. Læs bl.a. om hvordan samarbejdet er struktureret (formelle og uformelle samarbejder) og hvordan frivilligpolitikker og frivilligråd kan styrke samarbejdet.

december, 2006

Det gode ældreliv - også for ældre med etnisk minoritetsbaggrund

Hvad er det gode ældreliv for ældre med etnisk minoritetsbaggrund? Hvordan bliver etniske ældre og etniske minoritetsforeninger aktive deltagere i at formulere tanker og forslag til fremtidens tilbud? Hvordan udvikler vi redskaber til dette arbejde? Via to workshops, hvor formålet var at udvikle en række anbefalinger til udviklingen af redskaber, der inddrager ældre etniske minoriteter i arbejdet, er anbefalingerne i denne pjece fremkommet.

september, 2006

Etniske minoriteter - frivillige med indsigt

Etniske minoriteter i Danmark er en broget og sammensat gruppe med baggrund i mange forskellige nationaliteter, kulturer, familiemønstre, religioner m.v. Og rigtigt mange er trods fremmedklingende navne født og opvokset i Danmark. Etniske minoriteter besidder en masse forskellige ressourcer, som er vigtige i frivilligt socialt arbejde, og derfor er der masser af gode rekrutteringsmuligheder for frivillige sociale organisationer blandt etniske minoriteter.

september, 2006

Frivilligt arbejde for ansatte - Samarbejde med private virksomheder

Employee Volunteering eller frivilligt arbejde for ansatte er et kendt fænomen i Storbritannien men mindre brugt i Danmark. Men der er fordele for både virksomhed, ansatte og den frivillige organisation. Læs om erfaringer fra Storbritannien med Employee Volunteering og hent inspiration fra danske eksempler på partnerskaber og samarbejde.

juni, 2006

Den britiske frivilligsektor - Et overblik

Rapporten giver et overblik over, hvordan den britiske frivilligsektor er struktureret og hvilke initiativer, den britiske regering har sat i værk. Læs bl.a. om sektorens omfang, opbygning og struktur, øgede krav til dokumentation og kvalitet samt politisk støtte.

marts, 2006

Lokale charters i Storbritannien

- En fortælling om, hvordan man styrker arbejdet mellem frivillige foreninger og en kommune I Storbritannien har man mange erfaringer med at udvikle rammerne for samspillet mellem det offentlige og frivilligverdenen. Siden 1998 er kommunerne af regeringen blevet pålagt at udvikle et lokalt charter i fællesskab med lokale frivillige sociale organisationer. Læs bl.a. om hvordan, hvilken forskel det gør, og få i en forsøgsmodel inspiration til, hvordan I kan komme i gang.

marts, 2006

Kapacitetsudvikling af frivillige foreninger - Inspiration fra Storbritannien

I Storbritannien har man mange erfaringer med at udvikle rammerne for samspillet mellem det offentlige og frivilligverdenen. Siden 1998 er kommunerne af regeringen blevet pålagt at udvikle et lokalt charter i fællesskab med lokale frivillige sociale organisationer. Læs bl.a. om hvordan, hvilken forskel det gør, og få i en forsøgsmodel inspiration til, hvordan I kan komme i gang.

marts, 2006

Temaer 2006 - 5 fokus temaer for Rådet arbejde i 2006

Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde har i 2006 valgt at sætte fokus på fem temaer. Vi vil meget gerne inddrage frivillige på alle niveauer i vores arbejde og have tilbagemeldinger fra det lokale frivillige sociale arbejde på, hvor vi særligt skal lægge vores opmærksomhed indenfor de valgte temaer. Vi håber, at publikationen vil være med til at engagere frivillige i Rådets arbejde.

januar, 2006

Det vil VI med de nye kommuner

- anbefalinger fra årsmødet til Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde Rådet for Frivilligt Socialt Arbejde afholdt årsmøde den 24. september 2005. Deltagerne arbejdede her med forskellige temaer i ni workshops. Det kom der nogle meget spændende diskussioner ud af, og hver workshop mundede ud i en række anbefalinger fra deltagerne til Rådets fremtidige arbejde. Disse anbefalinger kan læses i denne publikation.

december, 2005

Charter - for samspil mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige

Publikationen er udarbejdet af en arbejdsgruppe, hvor formanden for Kontaktudvalget var medlem. Arbejdsgruppen har udarbejdet dette charter med grundlæggende værdier og rammer, som de mener, bør præge samarbejdet mellem det frivillige Danmark/Foreningsdanmark og det offentlige.

januar, 2001
Hent: