Ros til regeringens forslag til civilsamfundsstrategi – den største knast venter stadig på løsning

Mandag, oktober 9, 2017

PRESSEMEDDELELSE

København den 9. oktober 2017
Regeringen præsenterer i dag sit forslag til civilsamfundsstrategi. Forslaget er en del af regeringens oplæg til Satspuljeforhandlingerne. Forslaget indeholder mange gode tiltag, der styrker det frivillige sociale område primært på lokalt niveau. Frivilligrådet opfordrer til, at økonomien på området bliver grundigt analyseret.

Frivilligrådets formand, Vibe Klarup, udtaler om forslaget:

”Jeg kan med stor tilfredshed konstatere at regeringen har lyttet til task forcens anbefalinger, og ønsker at styrke det lokale frivillige arbejde både med kompetencer, innovation og understøttelse af de lokale frivillige organisationer. Det er vigtigt, at der kommer større kvalitet i støtten til de mange lokale initiativer. Det er vigtigt at være opmærksom på, at de lokale initiativer ikke kan stå alene. Vi er nødt til at have en sammenhængende infrastruktur, så vi sikrer læring og videndeling.”

Det er helt afgørende, at økonomien på det frivillige sociale område får et løft – og bliver organiseret bedre, end det er tilfældet i dag. Det frivillige sociale område er underlagt andre rammer end fx idrætten og folkeoplysningen. I dag er meget store dele af det frivillige sociale arbejde projektfinansieret, og det betyder, at alt for mange ressourcer går til bureaukrati med ansøgninger, evalueringer og afrapporteringer. Foreningerne hopper fra tue til tue i deres jagt på den næste etårige bevilling. I stedet burde gode tiltag få en mere varig status og finansiering med den effektivitet, stabilitet og tryghed for borgerne, som det giver.

Det er et meget klart ønske fra hele området, at regeringen ændrer på økonomien på området.

”Ros til regeringen for at iværksætte en analyse af økonomien på området. Hvis man ønsker at skabe forbedringer på det frivillige sociale område, er det afgørende, at vi får en grundig analyse. Det er et omfattende og meget kompliceret område, derfor er det også fornuftigt, som regeringen foreslår, at der iværksættes en analyse af administrationen og støttestrukturen på det frivillige sociale område. De mange puljer giver kortsigtede løsninger til ofte komplicerede problemer, hvilket er uhensigtsmæssigt", siger Vibe Klarup.

Frivilligrådet opfordrer til, at analysen også omfatter antallet af puljer, indholdet i puljerne og ser på fordelingen mellem penge til drift og penge til projekter. Det er ikke nok blot at se på administrationen. Det må være en ambition, at en sådan analyse inddrager erfaringer fra andre områder, herunder bl.a. folkeoplysningsområdet, idrætten og udviklingsbistanden. Regeringen bør desuden sikre, at de frivillige organisationer får medbestemmelse på udformningen af analysen.

Målet er at sikre mere stabilitet i økonomien for de frivillige sociale indsatser og derved sikre at ressourcerne i organisationerne går til udsatte grupper og ikke til projektansøgninger.