Frivilligrådet: Forsikring af frivillige skal på plads nu

Fredag, april 29, 2016

Pressemeddelelse d. 29. april 2016
Social- og Indenrigsministeriet har i dag meddelt, at kommunerne ikke har hjemmel til at forsikre frivillige. Dermed tvinges de kommuner, der har tegnet forsikringer for frivillige, til at opsige disse senest den 1. juli 2017.

Afgørelsen fra Social- og Indenrigsministeriet betyder, at mennesker der engagerer sig frivilligt bør være yderst opmærksomme på, hvordan de er stillet i forhold til egen situation og eventuelt eget ansvar, hvis man i forbindelse med sin frivillige indsats kommer ud for en ulykke eller uagtsomt kommer til at påføre andre skade. Herunder om man er dækket af egen eller en forenings forsikring.

Social- og Indenrigsministeriet har i dag udtalt, at kommuner ikke inden for rammerne af kommunalfuldmagtsreglerne kan forsikre borgere, der leverer en frivillig indsats.
Social- og Indenrigsministeriets afgørelse betyder derfor, at der ikke umiddelbart kan skabes den nødvendige tryghed for de frivillige.
Frivilligrådets formand Vibe Klarup Voetmann udtaler:

”Det er virkelig påtrængende, at der nu tages skridt til at skaffe kommunerne det nødvendige lovgrundlag for at forsikre de frivillige. Ikke mindst fordi det offentlige i stigende omfang inddrager de frivillige i og uden for foreninger i indsatser på egen matrikel. Der har desværre været eksempler på, at folk er kommet alvorligt i klemme på grund af den uklare forsikringssituation.”

Ministeriet anerkender i sin afgørelse den merværdi den frivillige indsats skaber for samfundet og den kommunale opgaveløsning, og det fremhæves i afgørelsen, at kommunerne faktisk er forpligtet til at samarbejde med den frivillige indsats på det sociale område efter lovgivningen. Men det har ikke kunnet vægte tilstrækkeligt i forhold til den juridiske usikkerhed, der ligger i det, og som afgørelsen benævner som ”krydsende hensyn”. Til gengæld stiller social- og indenrigsminister Karen Ellemann i udsigt, at der nu skal ske en lovændring, således at kommuner kan forsikre de frivillige kræfter.

”Det velkomment, at social- og indenrigsminister Karen Ellemann i dag har udtalt, at lovgivningen skal ændres. Dette bør ske med en kort tidsfrist, således at det omfatter forsikring af frivillige i kommunernes og regionernes indsatsområder. Vi forventer, at lovændringen forberedes med inddragelse af repræsentation fra de frivillige aktører med særlig ekspertise på frivilligområdet”, siger Vibe Klarup Voetmann.For yderligere information, kontakt venligst:
  • Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet, 26 12 18 32, vibe.voetmann@gmail.com
  • Terkel Andersen, sekretariatschef for Frivilligrådet, 20 11 35 05, ta@frivilligraadet.dk