Nyheder

Anbefalinger fra taskforce: Flere danskere væk fra kanten af samfundet

Tretten procent af danskerne føler sig holdt uden for samfundet. Det viser undersøgelse fra TrygFonden og SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd fra 2017. Det har store menneskelige og økonomiske konsekvenser for både den enkelte og for samfundet som helhed. Børne- og socialministeren har sammen med innovationsministeren nedsat en task force, der skal gøre noget ved problemet. Task forcen kommer i dag med fem anbefalinger til politiske tiltag, der kan sikre, at flere kan få mulighed for leve et godt liv som en del af vores fælles samfund.

Alvorlige konsekvenser for foreningerne

Regeringens forslag om at ændre købsmomsordningen vil få alvorlige konsekvenser for foreningerne. Almennyttige organisationer står til at miste 150 mio. kr. som følge af forslaget, der er en del af regeringens finanslovsudspil. Det betyder mindre hjælp til udsatte grupper, børn og trængte familier.

Eksempelvis står Mødrehjælpen til at miste ca. 800.000 kr. Konsekvensen for dem vil være at 900 færre familier vil kunne modtage rådgivning.

Ungdommens Røde Kors står til at miste ca. 872.000. Det er nogenlunde det beløb det koster at køre 90 klubtilbud i et år.

Høringssvar om databeskyttelsesloven

Frivilligrådet har sammen med Center for Frivilligt Socialt Arbejde afgivet høringssvar om databeskyttelsesloven.

Frivilligrådet og Center for Frivilligt Socialt Arbejde anbefaler at databeskyttelseslov bør tage hensyn til foreningslivets mangfoldighed, så frivillige og ansatte i frivilligt drevet foreninger ikke bliver pålagt flere administrative byrder.

Baggrunden er at Justitsministeriet har udsendt forslag til ny databeskyttelseslov. Loven skal erstatte den gældende persondatalov og supplere EU’s persondataforordningen med danske regler.

Dagpengeaftalen er landet

Regeringen, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti og De Radikale har indgået en aftale om at lempe og forenkle reglerne for frivilligt, ulønnet arbejde for dagpenge- og efterlønsmodtagere. Dagpengemodtagere må fremover udføre frivilligt arbejde i op til 10 timer om ugen uden fradrag i ydelsen, og efterlønsmodtagere i 15 timer. tidligere lå grænsen på 4 timer om ugen. Der er ingen begrænsning for modtagere af fleksydelse eller ledighedsydelse.

De nye regler kan træde i kraft 1. januar 2018.

Invitation til temadag

Frivillig Fredag temadag: Vis værdien

Få redskaber og inspiration til hvordan man åbner events, så flere føler sig velkomne og deltager. Hvordan gør man sin event fx Frivillig Fredag mere inkluderende? Hvorfor er det en god idé at få flere med? Hvad er de aktive greb, der skaber fællesskaber?

Frivilligrådets årsmøde d. 2. november 2017

Sæt kryds i kalenderen torsdag d. 2. november 2017, hvor Frivilligrådet holder årsmøde i København om værdien af betydningsfulde fællesskaber i civilsamfundet og hvilke konkrete løsninger, der skal til, for at fællesskaberne bliver åbne for flere.

Invitation og tilmelding følger efter sommerferien. Vi håber, I har lyst til at deltage.

Frivilligrådet om Socialpolitsk redegørelse

Lidt flere uden for arbejdsmarkedet og uddannelsessystemet er frivillige. Fra 2012 til 2017 er der sket en stigning fra 26 % til 30 %. Det kan man se af Den Socialpolitiske Redegørelse, der netop er udkommet.

Sider