Frivilligrådets undersøgelser

Danskerne støtter samarbejdende og åbne folkeskoler

Frivilligrådets undersøgelse, foretaget af analyseinstituttet YouGov, viser, at danskerne støtter, at folkeskolerne skal samarbejde mere med de lokale frivillige foreninger. Således svarer hele 62 % af de adspurgte positivt på spørgsmålet. Kun 18 % er imod. Desuden viser undersøgelsen, at en stor del af danskerne mener, at børnene bliver bedre samfundsborgere, når de møder frivillige i løbet af deres skoletid. Der er imidlertid også udfordringer: 66 % af de adspurgte svarer nej til, om de kunne tænke sig at arbejde frivilligt i en folkeskole.

Se undersøgelsens resultater

November 2013

Frivillighed blandt elever i 7. -9. klasse.

-Kendskab og holdninger

Unge vil gerne lære mere om frivillighed. 80 % af grundskoleeleverne på 7. -9. klassetrin efterspørger hyppigere besøg af frivillige foreninger på skolen, og 72 % af eleverne svarer, at de gerne vil mere ud og besøge frivillige foreninger i skoleregi. Det viser en ny undersøgelse foretaget af Frivilligrådet på Frivillig Fredag om grundskoleelevers kendskab og holdning til frivilligt arbejde.
Undersøgelsen viser også, at hovedparten af eleverne, nemlig 73 %, har prøvet at være frivillig, hyppigst som elevrådsrepræsentant. Generelt er eleverne positive overfor frivilligt arbejde, og hele 83 % svarer, at de gerne vil være frivillige i fremtiden.

Download undersøgelsen: Frivillighed blandt elever i 7. -9. klasse. Kendskab og holdninger

Oktober 2012

Investeringer i etniske minoritetsforeninger

-En landsdækkende undersøgelse af etniske minoritetsforeninger og deres ansøgning om økonomisk støtte.

Undersøgelsen viser bl.a. at størstedelen af de etniske minoritetsforeninger i Danmark tager aktiv del i den sociale indsats — ofte i et samarbejde med andre aktører. Selvom kommuner, stat og fonde i udbredt grad understøtter den sociale indsats i disse etniske minoritetsforeninger økonomisk, så kan tilgangen til støttemidler være en udfordring for visse foreninger. Mange mangler stadig viden om støttemuligheder, der følges ikke nok op på foreninger der får afslag, og nogle foreninger falder mellem to stole i puljesystemet.

Læs hele rapporten eller hovedresultaterne

September 2012

Frivillige organisationer vil arbejde mere strategisk med sociale medier

Frivilligrådet har spurgt 52 organisationer på både lands- og lokalt plan, om hvordan de bruger de sociale medier – og hvor strategiske deres brug egentlig er. Organisationerne ligger inden for idræts-, kultur, miljø-/natur eller social-/sundhedsområdet – og undersøgelsen har bl.a. haft til formål at se på forskelle på områdernes brug af sociale medier.

Download rapporten

Juni 2011

Pilotundersøgelse af 4 kommuners inddragelse af frivillige

Undersøgelsen belyser omfanget af frivillige i løsningen af de kommunale opgaver, samt hvor de frivillige kommer fra. Derudover kommer undersøgelsen med nogle bud på kommunernes holdning til at samarbejde med frivillige.

Download pilotundersøgelsen

Juni 2010

Undersøgelse af frivillige sociale foreninger

Undersøgelsen sætter fokus på de frivillige sociale foreningers oplevelse af udviklingen i frivilligsituationen gennem de seneste år. Derudover spørges ind til foreningernes håndtering af frivillige, bl.a. foreningernes rekrutteringsmønstre samt indsamling af data om de frivillige.

Download undersøgelsen

Juni 2010