En kommune i øjenhøjde

FYENS STIFTSTIDENDE
29.06.2014

Forfatter: Anker Boye, borgmester (S), Odense Kommune og Vibe Klarup Voetmann, formand for Frivilligrådet

Odense består af små og store fællesskaber. Fællesskaber, der alene, sammen og i samspil med kommunen beriger, bevæger og berører de mennesker, der bor i byen.
Odenseanernes initiativ og lyst til at tage ansvar og deltage aktivt i fællesskaber skal fastholdes og styrkes. Det gør Odense til et godt sted at bo og leve.

Byrådet har netop vedtaget en civilsamfundsstrategi for Odense. En strategi, som sparker gang i en ny tilgang til den enorme mængde af ressourcer, der ligger den frivillige verden; foreningslivet, frivillige og aktive medborgere - ja, i alt det, der samlet set kan betegnes "civilsamfundet".
Det er en tilgang, der handler om et nyt syn på borgere og et nyt syn på samarbejde, og hvor kommunen ser med friske øjne på, hvad borgerne kan og vil, og bygger videre på dette. Den frivillige verden er en del af fundamentet for vores demokrati. Den bidrager til et inkluderende samfund og har i mange sammenhænge været med til at skabe det velfærdssamfund, vi har i dag.

Set med Frivilligrådets øjne er det derfor rigtigt set, når Odense byder byens mange frivillige, foreninger og aktive borgere op til dialog og samarbejde. At tænke de frivillige og foreningerne ind som en aktiv medspiller helt fra start er vejen frem, når morgendagens samfund og velfærd skal udvikles. Det er en nødvendighed, at vi rykker tættere sammen for, at det rykker noget. At vi er fælles om det. Odense vil være en kommune i øjenhøjde. En kommune, der møder frivillige, foreninger og aktive borgere der, hvor de er. Og som skaber vilkår, der gør det nemt at være frivillig. Det er modigt. Og det er ambitiøst. Men det er den vej, vi skal. Odense er en af de kommuner, der er længst fremme i forhold til at tænke i nye veje og nye måder at samarbejde med civilsamfundet på. Frivilligrådet følger arbejdet i Odense for at lære af, hvordan Odense gør, og for at se, hvordan dialog og udvikling i samarbejdet med foreningerne konkret finder sted.

Civilsamfundsstrategiens tilblivelse er i sig selv et godt eksempel på den nye måde at samarbejde på. Her har Odense Kommune nemlig inddraget et panel af frivillige og aktive medborgere dem, strategien handler om - hele vejen. Næste skridt bliver at få strategiens indhold til at leve i mødet mellem kommune og den frivillige verden - og det er også noget, de to verdener er nødt til at være fælles om. Det betyder bl.a. , at den hidtidige og kendte rollefordeling mellem kommunens ansatte, borgere og frivillige bliver udfordret. Ikke alle kommunens ledere og medarbejdere er vant til at tænke frivillighed ind i indsatserne.

Og mange frivillige organisationer er ikke vant til at se sig selv som nogen, der samarbejder med det offentlige - det er der lige så stille ved at blive ændret på.
Det er en ambitiøs og langsigtet proces, der er skudt i gang i Odense. Der er budt op til dialog og samarbejde.

Kære foreninger, frivillige og aktive medborgere. Bolden er givet op - vi håber, I vil spille med.