Bedre samskabelse giver ny og bedre velfærd

Frivilligrådet vil arbejde for, at de gode eksempler på samskabelse bliver indsamlet og formidlet, så det bliver tydeligt, at samskabelse handler om at skabe ny og bedre velfærd sammen på tværs af sektorer og faggrænser.

Frivilligrådet har været med til at sætte samskabelse på dagsordenen som en ny samarbejdsform på velfærdsområdet. Frivilligrådet medgiver samtidig, at samskabelse gennem de sidste par år nærmest er blevet et buzzword, der bliver brugt lidt i flæng og som udtryk for den ”rigtige” samarbejdsform. I virkelighedens verden vil samskabelse nogle gange være den rette metode, mens det andre gange vil være mere naturligt at indgå partnerskaber eller andre former for samarbejde.

Når det er sagt, skal der ikke herske tvivl om, at samskabelse er kommet for at blive – og at sam-skabelse er en vej til at finde nye løsninger på meget komplekse problemstillinger. Som samfund kan vi ikke løse udfordringer som ensomhed, integration og arbejdsløshed, hvis ikke vi tænker nyt og arbejder sammen på tværs af sektorer og faggrænser. Og her er samskabelse en vigtig del af løsningen!


Frivilligrådet mener, at det er tid til at understrege, at samskabelse er en særlig form for samarbejde! Samskabelse handler (stadig) om at forandre, udfordre og skabe nye velfærdsindsatser, der virker bedre, fordi de går på tværs af sektorer og faggrænser. Samskabelse er en proces, hvor de relevante borgere, frivillige, foreninger, virksomheder, ansatte m.fl. sammen definerer problem og udvikler nye handlinger. Udfordringen er, at disse principper ikke altid bliver fulgt i praksis. Derfor er det nødvendigt at fremhæve de gode eksempler på samskabelse.

Hvad er Frivilligrådets mål?

I 2015-18 vil Frivilligrådet arbejde for:

 • At offentlige, private og frivillige aktører får viden og redskaber til at sikre, at samskabelse reelt bliver en nyskabende proces på tværs af borgere, frivillige, foreninger, virksomheder, ansatte, faggrænser m.m.
 • At erfaringerne med samskabelse lokalt – både de gode og dårlige – bliver indsamlet og spredt ud, så alle aktører kan blive klogere på, hvornår og hvordan samskabelse virker og ikke virker.
 • At der bliver flere og bedre lokale arenaer for samskabelse fx på frivilligcentre og biblioteker, så offentlige, private og frivillige aktører i højere grad får lejlighed til at mødes på tværs og bidrage til den gode lokale samskabelsesproces.
 • Hvad vil Frivilligrådet gøre?

  1. Frivilligrådets Årsmøde den 18. november 2015: Af banen – på banen

  Kommuner sætter medborgerskab og samskabelse på agendaen, frivillige foreninger indgår i nye alliancer på tværs af sektorgrænser, og ildsjæle igangsætter succesfulde projekter. Udviklingen vender op og ned på rollefordelingen i vores samfund og kræver en kultur- og bevidsthedsændring. Hvem – og hvad – skal på banen og støtte op, og hvem skal trække sig tilbage og give plads? På årsmødet vil Frivilligrådet invitere deltagerne til at diskutere, hvor vi skal og ikke skal bevæge os hen, og hvad vi konkret kan gøre for at skubbe på en positiv udvikling frem mod fremtidens borgerdrevne velfærdssamfund.

  2. Lokale arenaer for samskabelse: Folkebibliotekerne Samskaber

  Frivilligrådet vil sammen med Danmarks Biblioteksforening og Tænketanken Fremtidens Biblioteker arbejde for, at folkebibliotekerne får mere erfaring med samskabelse, og hvordan bibliotekerne lokalt kan bidrage til, at flere mennesker bliver en del af frivillige fællesskaber. Bibliotekerne har kontakt til mange grupper i samfundet (herunder etniske minoriteter), og de er til stede lokalt som et lokalt mødested. Derfor har bibliotekerne potentiale til at blive en vigtig arena for samskabelse, men det kræver viden og redskaber til at kunne skabe samspil mellem såvel borgere, frivillige, foreninger som frivilligcentre, skoler, virksomheder, ansatte m.fl.

  3. Udvikling af nye samarbejder: Virksomheder i samspil med civilsamfundet

  Samarbejdet mellem virksomheder og civilsamfundet har været et meget omtalt tema gennem flere år, men samarbejdet har endnu ikke reelt fået luft under vingerne. Det er fortsat primært enkelte større virksomheder, der har haft fokus på samspil med civilsamfundet og den frivillige indsats. Frivilligrådet vil tage initiativ til at indsamle og formidle inspiration og eksempler på, hvordan vi kan styrke samarbejdet, både fra udlandet og fra eksisterende danske samarbejder.